តើលោកអ្នកបានរៀបចំគម្រោងសន្សំប្រាក់សម្រាប់ចំណាយថ្លៃសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យរបស់បុត្រធីតាលោកអ្នកហើយឬនៅ?

រីករាយទិវាសិទ្ធិកុមារអន្តរជាតិ!
តើលោកអ្នកបានរៀបចំគម្រោងសន្សំប្រាក់សម្រាប់ចំណាយលើថ្លៃសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យរបស់បុត្រធីតារបស់លោកអ្នកហើយឬនៅ?
តស់! ចាប់ផ្ដើមរៀបចំជាមួយ ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ នៅថ្ងៃនេះ ដើម្បីធានាបានថាពួកគេនឹងមានអនាគតត្រចះត្រចង់ មិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយ។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចុចលើតំណភ្ជាប់នេះ bit.ly/3VETuir ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើងឥឡូវនេះ តាមរយៈលេខទូរសព្ទ 1800 202 202 (ឥតគិតថ្លៃ) រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ។
#fortunelifecambodia
#hereforyouforlife
#forlifeeducationplan
#internationalchildrenday

You May Also Like