បេសកកម្មដឹកកាដូជូនអតិថិជនភក្តីភាពដល់មុខផ្ទះ

រីករាយទិវានៃក្តីស្រលាញ់😍
នៅក្នុងថ្ងៃ១៤ កុម្ភៈ ដែលជាថ្ងៃពិសេសនេះ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ មានកិត្តិយសបង្ហាញវីដេអូបេសកកម្មមួយដែលក្រុមការងារទើបតែផ្តិតយករូបភាពថ្មីៗ។
ចង់ដឹងថាជាបេសកកម្មអ្វី? តស់! ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖
ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ និងផ្ដល់អ្វីដែលថ្មីៗពិសេសៗជូនអតិថិជនជានិច្ច។
#fortunelifecambodia
#hereforyouforlife
#sharinglovesharingfortune
#monthoflove

You May Also Like