ហេតុផលសំខាន់ៗទាំង៤ នៃផលិតផលបន្ថែមការពារគ្រោះថ្នាក់របស់ ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍

យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែប្រឈមមុខទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលមិនអាចមើលឃើញ ២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ឬ ៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។ លោកអ្នកសាកស្រម៉ៃបន្តិចមើល តើនឹងផ្តល់ផលវិបាកអ្វីខ្លះនៅក្នុងគ្រួសារប្រសិនបើគ្រោះថ្នាក់នោះកើតឡើង?

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ សូមណែនាំផលិតផលបន្ថែមការពារគ្រោះថ្នាក់ដែលជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់លោកអ្នក។

☎សម្រាប់ព័ត៍មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់៖ https://bit.ly/3Ebb1sY ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ 1800 202 202 (ឥតគិតថ្លៃ) រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។
#fortunelifecambodia
#hereforyouforlife
#accidentprotect

You May Also Like