Bajaj Allianz Life | Life Insurance Made Easy | Deferred Annuity | Marathi

#लाईफइन्शुरन्स टर्मिनॉलॉजी समजून घेणेकधीकधी भीतीदायक वाटू शकते. बजाज अर्लयान्झ लाईफच्या #लाईफइन्शुरन्समेडइझी मार्लके चा भाग म्हणून आम्ही इन्शुरन्ससंबंधी गुंतागुंतीच्या वाटणाऱ्या टर्म्ि उलगडू न सांगण्यासाठी मदत करत आहोत आर्ण त्या समजण्यासाठी सोप्या करत आहोत. डीफडि ॲन्युईटीबद्दल अर्धक जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडीओ पहा. अशा अर्धक व्हिडीओजसाठी, आमच्या वेबसाईटला भेट द्या: https://bit.ly/3Hv7rIj

#लाईफगोल् सडन #बजाजअर्लयान्झलाईफ #लाईम #लाईफइन्शुरन्समेडइझी

बजाज अर्लयान्झ लाईफ इन्शुरन्स कं . र्ल.
ॲड कोड: BJAZ-O-5947/14-Dec-22

You May Also Like