Bajaj Allianz Life | Life Insurance Made Easy | Zero Allocation Charge | Marathi

#लाईफइन्शुरन्स टर्मिनॉलॉजी कधीकधी समजण्यासाठी अवघड जाऊ शकते. बजाज अर्लयान्झ लाईफच्या #लाईफइन्शुरन्समेडइझी मार्लके त आम्ही इन्शुरन्ससंबंधी गुंतागुंतीच्या वाटणाऱ्या टम्सि सोप्या करण्यासाठी मदत करत आहोत आणण त्या समजण्यासाठी सोप्या करत आहोत. शून्य अलोके शन चाजिबद्दल अधधक समजून घेण्यासाठी हा व्हहडीओ पहा.
अशा अधधक व्हहडीओजसाठी, आमच्या वेबसाईटला भेट द्या: https://bit.ly/3Hv7rIj

#लाईफगोल्सडन #बजाजअर्लयान्झलाईफ #लाईम #लाईफइन्शुरन्समेडइझी

ननयम आणण अटी लाग.ू
बजाज अर्लयान्झ लाईफ इन्शुरन्स कं. र्ल.
ॲड कोड: BJAZ-O-5954/14-Dec-22

You May Also Like